logo fabrika zalogaja logo

logo fabrika zalogaja logo 

HACCP

Osnovni zadatak proizvođača hrane je da proizvedu proizvode koji neće štetno delovati na zdravlje ljudi. To je moguće ostvariti sveobuhvatnim pristupom kontroli hrane. Postoje brojne metode sprovođenja nadzora nad proizvodnim procesom, jedan od njih je HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) – analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih tačaka u cilju prevencije i kontrole moguće kontaminacije proizvoda. HACCP sistem omogućava prevenciju i kontrolu u svim fazama proizvodnje. HACCP sistem razvijen je radi identifikacije rizika po zdravlje ljudi i za uspostavljanje strategije sprečavanja njihove pojave.

Fabrika zalogaja specijalizovano priprema hranu za predškolske i školske ustanove u centralnoj kuhinji, koja je opremljena po najvišim standardima, na visokom higijenskom nivou i kontrolisana od strane Centra za ispitivanje namirnica. Transport hrane vrši se u opremi najvišeg standarda koja održava toplotu i obezbeđuje zdravo čuvanje hrane. Celokupan postupak proizvodnje i prenosa hrane do korisnika odvija se po standardima implementiranog HACCP sistema određenog od strane Jugoinspekta.

POLITIKA BEZBEDNOSTI HRANE

 Zadatak našeg ketering objekta "Fabrika zalogaja" za pripremu i dostavu hrane vrtićima i školama je da ponudi deci zdravstveno bezbedan proizvod, koji po kvalitetu ispunjava sve zahteve HACCP sistema i zakonskih propisa o zdravstvenoj ispravnosti pripremljene hrane.

Vođenjem preduzimljive poslovne politike, rukovodstvo ketering-a "Fabrika zalogaja" u okviru prijema sirovina, pripreme i distribucije pripremljenih jela, ima za cilj:

  • Stalno povećanje zadovoljstva dece i njihovih roditelja
  • Praćenje i pripremu novih receptura i savremenih tehnologija u pripremi zdrave hrane
  • Primenu principa HACCP u pripremi i čuvanju hrane
  • Obrazovanje i obuku stručnih kadrova
  • Razvijanje i unapređenje partnerskih odnosa sa dobavljačima
  • Sistemsko održavanje higijene ketering objekta i primene dobre higijenske prakse
  • Osiguranja svih uslova za primenu dobre proizvođačke i higijenske prakse, a sve sa ciljem sprovođenja HACCP sistema
  • Kontinuiranu kontrolu jela od strane ovlašćenje akreditovane laboratorije, kao i periodična kontrola od strane DDD službe
  • Razmenu informacija o kvalitetu bezbednosti naših jela sa vlasnicima vrtića i škola

Ovu politiku ostvarujemo primenom HACCP sistema, koji je obavezan za sve zaposlene u Fabrici zalogaja.

 

 

 

 

 

 

 

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive